663 489 700

 szkola.tuchowicz@wp.pl 

 

archiwum aktualności 

strefa rodzica

strefa ucznia

strefa nauczyciela

galeria zdjęć 

facebook

nasi partnerzy 

 

 

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHOWICZU

z dnia 02.03.2015 r.  dotyczący rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2015/16

 

Podstawa prawna:

Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. , Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowiczu ogłasza terminy związane z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych.

 1. Zebranie deklaracji od rodziców od 02.03.2015 do 06.03.2015 r.
 2. Ogłoszenie rekrutacji- zamieszczenie regulaminów oraz wymaganych dokumentów -03.03.2015 r.
 3. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych- 10.03-31.03.2015
 4. I etap postępowania rekrutacyjnego- 01.04.-09.04.2015 r.
 5. Ogłoszenie wyników I etapu-10-13.04.2015 r.
 6. II etap postępowania rekrutacyjnego (przeprowadzony w przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc)-14-17.04.2015r.
 7. Ogłoszenie wyników II etapu- 20-23.04.2015 r.
 8. Postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)-24.04.-31.08.2015 r.
 9. Ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego- 31.08.2015 r.

Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz liczba punktów:

 1. Wielodzietność rodziny  kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)-20 pkt.;
 2. Niepełnosprawność kandydata-20 pkt.;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata-20 pkt.;
 4. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 20 pkt.;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata-20 pkt.;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie-20 pkt.;
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą-20 pkt.;
 8. Dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym/wieczorowym-40 pkt.;
 9. Inne specyficzne potrzeby dziecka i środowiska wskazane przez wnioskodawcę, np. sytuacja losowa i rodzinna, potrzeby rozwojowe dziecka,itp.-30 pkt.;
 10. Dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola (tj. maksymalnego czasu pracy przedszkola i więcej ponad czas realizacji podstawy programowej)-30 pkt.

Wymagane dokumenty do oddziału przedszkolnego:

1)      Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania 

2)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;- (troje dzieci lub więcej)  

3)      oświadczenie wnioskodawcy o  samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4)      oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu przez kandydata z pełnej oferty przedszkola;

5)      oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu lub nauce;

6)      oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające spełnienie kryterium:inne specyficzne potrzeby dziecka i środowiska rodzinnegowskazane przez wnioskodawcę.

7) orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na  niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.u. z 2011 r., nr 127,poz. 721 z późn. zm.);

 

 

Warunki przyjęcia dzieci:

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie kompletnego wniosku w sekretariacie szkoły. (wniosek z załącznikami  jest do pobrania na stronie zs-tuchowicz.pl lub w sekretariacie szkoły)
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Tuchowicz, 02.03.2015                                      Bożena Stępniewska- Szewczak-  Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowiczu

Załączniki:

Rekrutacja do przedszkola 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 

załącznik 1 oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania

załącznik 2 oświadczenie o wielodzietności rodziny; 3 lub więcej dzeci

załacznik 3 oświadczenie o samotnym wychowywaniu oraz nie wychowywaniuu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem.

załącznik 4 oświadczenie  o korzystaniu z pełnej oferty.

załącznik 5 oświadczenie pracujących i uczących się (każde z rodziców osobno)

załącznik 6 oświadczenie oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające spełnienie kryterium:inne specyficzne potrzeby dziecka i środowiska rodzinnegowskazane przez wnioskodawcę.

 Zarządzenie Wójta

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabór do przedszkola 2015/16